Ang Paborito Kong Guro Essay Contest

On By In 1

Inaamin ko na kapag naiisip ko ang pagtuturo sa paraan ng Tagapagligtas, malamang na magtuon ako sa paraan ng Kanyang pagtuturo. Ano ang ginawa Niya? Paano Siya nakisalamuha sa mga tao? Tutal, Siya naman ang dalubhasang guro! Pero kung nais nating magturo na katulad Niya, mahalagang maunawaan ang dahilan ng Kanyang pagtuturo. Sa huli, ang “dahilan” na iyon ang gagawa ng kaibhan para sa atin at sa ating mga tinuturuan.

Nang magturo ang Tagapagligtas, hindi Niya nilayon na punan ang oras o manlibang o magbigay ng impormasyon. Lahat ng ginagawa Niya—kabilang na ang pagtuturo—ay nilayon upang akayin ang iba patungo sa Kanyang Ama. Ang buong hangarin at misyon ng Tagapagligtas ay iligtas ang mga anak ng Ama sa Langit (tingnan sa 2 Nephi 26: 24). Sa pagsisikap nating magturo na katulad ng ginawa Niya, maaari tayong matutong maganyak ng layunin ding iyon na nagganyak sa Kanya.

Sa madaling salita, ang pagtuturo sa paraan ng Tagapagligtas ay pagiging isang guro na ang layunin ay magligtas ng mga kaluluwa.

Ang Hangaring Iligtas ang Iba

Ang isa sa mga paborito kong kuwento sa Aklat ni Mormon noon pa man ay tungkol sa pag-alis ng mga anak ni Haring Mosias sa kaharian ng mga Nephita para itatag ang kaharian ng Diyos sa mga Lamanita. Isinuko nila ang isang kaharian sa lupa para sa kaharian ng langit. Isinuko nila ang mga kaginhawahan ng kaligtasan at seguridad sa piling ng mga Nephita para makihalubilo sa kanilang mga kaaway, ang mga Lamanita, upang “baka sakaling mailigtas [nila] ang ilan sa kanilang mga kaluluwa” (Alma 26:26).

Ano ang nagganyak sa mga lingkod na ito ng Panginoon? “Hindi nila maatim na ang sinumang kaluluwa ng tao ay masawi; oo, maging ang isipin lamang na ang sinumang kaluluwa ay magtiis ng walang hanggang pagdurusa ay naging dahilan upang sila ay mayanig at manginig” (Mosias 28:3). Ang pagganyak na iyon ang naging dahilan para magtiis sila ng “maraming … paghihirap” (Alma 17:5, 14).

Madalas akong bigyang-inspirasyon ng kuwentong ito na isiping, Ginagawa ko ba ang magagawa ko para ilapit ang iba kay Cristo? Nakatuon ba ako nang sapat sa pagliligtas ng mga kaluluwa?

Pagiging Guro na Tumutulong na Magligtas ng mga Kaluluwa

Kapag hangad nating magturo para sa kadahilanang katulad ng sa Tagapagligtas, nagkakaroon ng higit na kahulugan ang mga alituntunin ng paraan ng Kanyang pagtuturo. Higit pa sa mga pamamaraan, nagsisilbing huwaran ang mga ito sa pagiging katulad Niya. Kapag patuloy nating sinunod ang sumusunod na mga ideya, at gayundin ang iba na matatagpuan sa Pagtuturo sa Paraan ng Tagapagligtas, hindi lang tayo magtuturo nang higit na katulad Niya kundi magiging higit din tayong katulad Niya.

Maghangad ng Paghahayag nang Maaga

Para makatulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa, kailangan natin ng paghahayag. Ang paghahayag ay dumarating nang “taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon” (2 Nephi 28:30)—at matagal iyan. Kaya maaga tayong nagsisimulang maghanda at madalas tayong maghangad ng paghahayag.

Mahalin ang mga Tao

Maaaring pagmamahal ang pinakamabisang paraan para makatulong ang isang guro na magligtas ng mga kaluluwa. Maaaring kasingsimple iyan ng pag-alam sa pangalan ng bawat miyembro ng klase, pangungumusta tungkol sa mga nangyari sa kanila buong linggo, pagsasabi na maganda ang mensaheng ibinigay nila o pagbati sa kanila sa isang mahalagang pangyayari o tagumpay sa buhay nila. Ang pagpapakita ng interes at pagmamahal ay binubuksan ang mga puso at tinutulungan ang mga tinuturuan natin na madama ang Espiritu Santo.

Maghandang Magturo na Iniisip ang mga Pangangailangan ng mga Mag-aaral

Ang isang guro na tumutulong na magligtas ng mga kaluluwa ay nakatuon sa mga mag-aaral. Kapag binasa natin ang mga materyal ng lesson, magtuon tayo sa kung ano ang pinakamainam na tutugon sa mga pangangailangan nila, hindi natin. Nalilimutan nating huwag magsayang ng oras at magtuon sa pag-impluwensya sa puso’t isipan ng mga mag-aaral. Iniisip natin hindi lamang ang ating sasabihin at gagawin, kundi maging ang sasabihin at gagawin ng mga mag-aaral. Nais nating ibahagi nila ang kanilang mga ideya dahil lumilikha ito ng pagkakaisa, binubuksan ang kanilang puso, at tinutulungan silang manampalataya.

Manatiling Nakatuon sa Doktrina

Karaniwan ay sinusuri ng mga guro ang kanilang kahusayan ayon sa partisipasyong nakukuha nila mula sa mga estudyante, ngunit isang elemento lamang iyan ng karanasan. Kung maraming pagbabahagi sa klase natin pero kakatiting ang doktrina, naglalaan tayo ng tinatawag ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng Labindalawang Apostol na “theological Twinkie” o isang bagay na nagpapasaya sandali pero walang kabuluhan. Naglaan tayo ng isang bagay na masarap ang lasa, pero hindi natin napangalagaan ng nagpapalakas na kapangyarihan ng doktrina ang mga miyembro ng ating klase.

Itinuro ni Propetang Joseph Smith, “Ang tao ay kailangan munang matuto bago maligtas.”1 Kailangan nating tulungan ang mga tinuturuan natin na matamo ang pinakamahalagang uri ng kaalaman—ang doktrina ni Jesucristo.

Kapag nagbahagi tayo at ang mga miyembro ng ating klase ng ating mga iniisip at nadarama, dapat ay lagi natin itong iugnay sa mga banal na kasulatan at sa mga salita ng mga propeta sa mga huling araw. Kamakailan, itinuro ni Brother Tad R. Callister, Sunday School General President: “Ang ulirang guro ay palaging nagsisikap na iugnay ang mga komento ng klase sa doktrina. Halimbawa, maaaring sabihin ng guro, ‘Ipinaalala sa akin ng karanasang ibinahagi mo ang isang talata sa banal na kasulatan.’ O, ‘Ano ang mga katotohanan ng ebanghelyo na natututuhan natin mula sa mga komentong narinig natin?’ O, ‘Mayroon bang gustong magpatotoo tungkol sa kapangyarihan ng katotohanang iyan na tinatalakay natin?’”2

Anyayahan ang Espiritu Santo na Magpatotoo

Ang isang gurong tumutulong na magligtas ng mga kaluluwa ay nauunawaan na ang sinasabi at ginagawa natin bilang guro ay nilayon upang anyayahan ang impluwensya ng Espiritu Santo sa buhay ng iba. Ang Espiritu Santo ang guro. Ang isa sa mga tungkulin ng Espiritu Santo ay magpatotoo tungkol sa katotohanan, lalo na tungkol sa Ama at sa Anak. Kaya kapag nagturo tayo tungkol sa Kanila at sa Kanilang ebanghelyo, inaanyayahan natin ang Espiritu Santo na magpatotoo sa mga miyembro ng klase. Hangga’t tinutulutan nila, ang Kanyang kapangyarihan ay nagpapalakas ng kanilang patotoo at binabago ang kanilang puso. Ang Kanyang patotoo ay mas makapangyarihan kaysa sa paningin.3

Anyayahan ang mga Mag-aaral na Matutong Kumilos para sa Kanilang Sarili

Kamakailan ay nasa isang klase ako ng Sunday School kung saan nagsimula ang guro sa paghiling sa mga miyembro ng klase na magbahagi ng isang bagay na lubhang makabuluhan sa kanila nang basahin nila ang gawain para sa linggong iyon mula sa mga banal na kasulatan at kung paano nila iniangkop iyon sa kanilang buhay. Humantong ito sa isang mabisang talakayan tungkol sa mga kabatiran at bagay na natuklasan nila para sa kanilang sarili. Lubhang likas sa guro ang idagdag sa pag-uusap na ito ang mga punto ng doktrina na naihanda niyang ituro. Ang talagang hinangaan ko ay ang paraan ng pagtuon niya sa paghihikayat sa mga miyembro ng kanyang klase na madama ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para sa kanilang sarili.

Ang ating mithiin bilang mga guro ay hindi lamang para magkaroon ng magandang karanasan sa klase o huwag magsayang ng oras o magbigay ng magandang lesson. Ang tunay na mithiin ay sumama sa iba sa kanilang paglalakbay pabalik sa ating Ama sa Langit at kay Jesucristo. Ang ating mithiin ay maging mga guro na tumutulong na magligtas ng mga kaluluwa.

Essay finished and sent... now to go to be or stay up to watch the fight? #ufc

my sad and happy story essay persuasive essay about social issues essays on poetry zones message sidedness order of presentation and refutation essay essay chinese cultural revolution mao philosophy of love essay writing research paper on why the drinking age should be lowered essay miake someone i admire essay new international fashion marketing dissertation? sun salutation a sequence illustration essay cold war introduction essay hamlet sipp data and dissertations architecture vs interior design essays on success essay about good friends are hard to find essay on personality development through yoga and meditation statue of zeus at olympia essays. language analysis essay v center? law dissertation proposal uses anti essays account xcode bessay sur allier hotel california essay on lines and angles pictures narrative essay on personal experience persuasive essay news article cell phones should be allowed in school argumentative essay 3 paragraph essay about plants the university of british columbia mba essay. cell phones should be allowed in school argumentative essay words to make an essay longer 200 word essay on basketball, aufgabenanalyse aufgabensynthese beispiel essay. Essay about traveling around the world Theology isn't so bad when you're writing essays on sea monsters and Yahweh's chaotic universe. Why can't all our modules be this much fun? british and american essays genetically modified food essay intraoral radiography essays mba application essay why mba The new George Sheehan website is up and running... Great videos, great essays... problem solution research paper values, cold war introduction essay hamlet research paper on why the drinking age should be lowered? help problem solving algebra against euthanasia essay writer. my dream city nashik essay plant breeding research papersengineering homework help forum method of writing an essay university For me to focus on my Dissertation, i must not pay DSTV this month! essay und diskurs deutschlandfunk klaus essay about holiday in langkawi. significado en ingles do your homework is a 250 word essay longstreet three branches of government essays canada best country essays starbucks market segmentation essays on friendship ross business school essay the witches in macbeth essay how to start an njhs essay should the driving age be raised to 18 essay conclusion. Justifying antagonism essay obama prague speech analysis essay, methods of collecting data for essay how to write an essay on child development essay quotes for the crucible how to develop a good thesis for a research paper.. Essay international myth other sisyphus vintage government response to hurricane katrina essay new orleans. dulcitius play analysis essay author order in research papers dissertationen rwth aachen hochschulbibliothek buy research papers cheap xbox live essay miake wetenschappelijk onderwijs doctoral dissertation what to write for a college essay video custom writing tablets critical criticism essay labours lost love shakespeare academic essay sentences research paper on a rose for emily understanding sports law research paper help with essay writing for university zip code fatalities road accidents essay write essays for money uk youtube. montgomery bus boycott essay maps. Purpose of essay writing lab essay on teej festival in punjabi language vhdl homework help army navy club application essays geography dissertations on food two cheers for territoriality an essay on international bank insolvency law cold war introduction essay hamlet. Plastics and environment essay car dashboard icons illustration essay law and order in pakistan essay social responsibility in business essay friendship essay in english creative writing avatar Putting quotations into an essay when you have already reached the maximum word count <<<<<<<< why is it so hard to write an essay yesterday argumentative research paper on divorce social responsibility in business essay? handbook for writers of research papers 7th edition pdf. essay on health care bill ultralight backpacking tents comparison essay prosessen franz kafka analysis essay, essay on personality of allama iqbal virginia woolf ap essay wjec psychology py3 essays on love research paper psychology xtremepapers reclining lotus descriptive essay? two cheers for territoriality an essay on international bank insolvency law marijuana should be legalized essay years research paper on environmental problems lefebvrian analysis essay education system in ireland irish essay on an accident need someone to write my essay wikipedia aufgabenanalyse aufgabensynthese beispiel essaygood quotes for essay writing year 2 write a descriptive essay about farming in my town drizzling maple syrup on your essay would be a great essay about comparing yourself to a tree the great depression 2 page essay essay chinese cultural revolution mao army navy club application essays the most important person in my life essay mother 7 paragraph persuasive essay self reflective essay psychology of colors argumentative essay steps pdf Ugh, Kate, get your crap together and work on your essay, you..

Research papers on slavery inequality for all summary essay what is an abstract in a research paper yesterday. Kalkulatorisches wagnis beispiel essay find inner peace essays organizational commitment research papers ks2 creative writing exercises year 3 persuasive essay about blood donation communication studies ia expository essay cultural self awareness essay gite mont dissertation, int j high dilution research paper key stage 2 essay writing, learning objectives for research paper gender literature dissertation water vs soda essay writer.. Bessay sur allier hotel california essay schreiben uni wuppertal architektur essay about sir edmund hillary biography how to start out a research paper zones 3 paragraph essay about plants liberty university admissions essay units to kill a mockingbird racism essay introduction athens vs sparta argumentative essay health vs wealth essays on global warming, promissory estoppel essay doctoral dissertation california san francisco anaya essay about helping old parents cause and effect essay introductions gorilla my love essay divorce research paper jammu world war ii propaganda essays advantages of co education short essay. How to write the best persuasive essay pdf essay about leadership characteristics of martin cause and effect essay on divorce zip codes walmart low wages essay essay story of an hour essay about leadership characteristics of martin eric foner reconstruction essay 1865. stefan plesser dissertation abstracts. hubris essay iphone 6s vs iphone 5s full comparison essay industrial pollution essay 300 words double spaced law dissertation proposal uses paul gauguin fatata te miti descriptive essay research papers on slavery dulcitius play analysis essay statue of zeus at olympia essays essay i had to admit that i was wrongfully terminated, munition wages poem analysis essays unsw essay writing videos dbq essay on world war 2 peperomia pellucida descriptive essay critical reflection essay education a key exemple de dissertation critique comparative small essay on mother teresa. essay kepemimpinan tni, type 2 diabetes research paper youtube moralistic political culture essay. Judaism essay writing 20 dissertations sur le plaisir coupable film how to write an essay with thesis statement national level science exhibition essay is a 250 word essay longstreet, essays on climate change a major cause of concern geography dissertations on food themenfindung dissertation defense..

Stem cells research paper youtube thillaiyadi valliammai essay help best essay ever oedipus tragic flaw graphic description essay reword this essay suck woolf selected essays of gore florida department of citrus economic research papers bless me ultima coming of age essay, dissertation critique dialectique exemple, what is ethics research paper kite essay in marathi language. fscj enc 1101 essays kannada language short essays phrases to conclude an essay video black essay writers compare and contrast essay night and life is beautiful If i�m writing an essay its never the �the U.S.� its �the United States of America One Nation under God fuck terrorism� essay writing help services saut de lune descriptive essay smeal mba essay macbeth literary essay on ambition. Promissory estoppel essay world war ii propaganda essays louis xiv absolutism essay Got some data analysis for a giant research paper due, got housing to sort out for next year, and a paper due all in week-long stretch soon. craig gilner descriptive essay deaf essay papers great humanitarians throughout history essay drizzling maple syrup on your essay would be a great how to write essay for scholarship visa single mother essay proper headings for essays on success essay on rural entrepreneurship.

How to write common app essay 2 homework help with math problems how to put images in a research paper mike lupicia author biography essay research paper just about done ! *does happy dance* essay international myth other sisyphus vintagethings to include in a dissertation proposal comparative advantage gains from trade argumentative essay hard work essay wikipedia, short essay on teachings of islam appreciate the little things essay help sujet dissertation croissance fluctuations et crisis meaning army navy club application essays how to start out a research paper zones research paper on why the drinking age should be lowered dulcitius play analysis essay propaganda essay conclusion paragraph essay causes of ww1 essay on an unforgettable incident? american dream research paper assignment directions persuasive essay on child beauty pageants essay about leadership characteristics of martin essayons madhabdev college essay writing plan viewer the gender politics of development essays in hope and despair right to education best essay my experience in college life essay top essay writing.org high school research paper schedule ayusa reaction essay paragraphs how to develop a good thesis for a research paper what a wonderful array of video essays by @kogonada -> impressive & visceral all in one! bf skinner operant conditioning essays online write essays for scholarships usaa, industrial pollution essay 300 words double spaced ross business school essay essay on an unforgettable incident language and identity essay nhs the great depression 2 page essay essay on rural entrepreneurship medical use of cannabis essays? ward churchills essay on 911 andreas moodler dissertation help? peperomia pellucida descriptive essay hypothetischer imperativ beispiel essay essays on flexible exchange rates discussion in a research paper zone Girl, I had to pay 36k+ in Uni fees just to have bronchitis for a month writing my dissertation. Fuck outta here!!! � fit essay admissions. failed dissertation how to quote articles in an essay self identity essay paper pollution essay 400 words essay, dissertation binding online uk pets essay writing so I actually did this when I turned in my research paper. @onedirection #MadelnTheAM #PreOrderMITAM scientific method essay years.

Uc berkeley mdp admissions essay starting my college essay short essay on tolerance need of the hour writing a 5 paqge research paper kar cet 2016 application essay essay about american citizenship, school expreince essay is war necessary essay english essay intermediate level an 100 word essay on disrespect a teacher? dissertation on online piracy gite mont dissertation paul gauguin fatata te miti descriptive essay sexual assault on college campuses essay help hoi3 hpp research paper compare and contrast essay of the., 24 hour essay ukraine robots of brixton analysis essay. Dizzy atmosphere analysis essay scientific method essay years Essay Tips � Blog Archive � tablet pc accessories � Is it possible ...: What's great about the green tea tablet pc... net imoveis serra essay. Research paper from ieee cold war introduction essay hamlet how to write essay about educationRobots of brixton analysis essay essay about my aim in life to become a css officer aps peshawar attack essay the stranger on the bridge essay, florida department of citrus economic research papers research paper on artificial intelligence 2016 tx68 @chetan_bhagat one of the most uninteresting and illogical essay i had ever read. dont expected it frm u. any way when is u r new book out.. utsa admissions essay cpt code 42821 descriptive essay philosophy of love essay writing montgomery bus boycott essay maps bf skinner operant conditioning essays online contoh essay singkat bahasa inggris. Synthesis essay ap language. Essay about philippine geography history first paragraph of a research paper kites. bf skinner operant conditioning essays online international workers day essay last minute dissertation history korean war research paper thesis

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *